Hakkımızda Kategori Resmi
Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri

Kibar Holding’e bağlı olarak faaliyet gösteren şirketimizde geleceği, başarıyı ve hayatı paylaşmanın gücüne inanırız. Bunu yaparken varoluşumuzdan bu yana bize ışık tutan değerlerimiz ile hareket ederiz.

Bizi Biz yapan “Çalışkanlık”, “Yenilikçilik”, “Doğruluk”, “Esneklik” ve bunların temelini oluşturan “Güven” değerlerimiz ışığında politikalarımızı şekillendiririz.

Bu politika belgesiyle Assan Gıda olarak, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımızı ifade etmekte ve çalışanlarımız, paydaşlarımız ve topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgulamaktayız.

Genel İlkelerimiz:

Assan Gıda olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder, sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi esas alırız.

Assan Gıda olarak, sosyal sorumluluk anlayışımızı sadece kuruluş içi faaliyetlerle sınırlamayıp bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında Assan Gıda standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda insana ve çevreye saygılı olacağımızı taahhüt eder, tüm çalışmalarımızın bu doğrultuda davranmasını talep ederiz.

Assan Gıda olarak uyguladığımız “Etik Kurallar” ve Kibar Holding’in imzacısı olduğu UNGC (United Nations Global Compact) beklentileri, iş yapış prosedürlerimiz, iş kanunu, çevre kanunu, iş sağlığı güvenliği kanunu Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkelerimizin oluşmasına öncülük etmektedir.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda temel ilkelerimiz şunlardır:

 • Çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımıza yönelik yaklaşım ve uygulamalarımızda herkese eşit fırsatlar sunar, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, üyesi olduğu örgütler vb konularda her türlü ayrımcılığa karşı dururuz. İşe alım aşamasından işten çıkış aşamasına kadar tüm faaliyetlerimizde ayrımcılığa yer vermeden hareket ederiz. Ayrıca iş birliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önlemeyi amaçlarız.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımızın şirket içerisinde dengeli ve adil bir ücretlendirme sistemi ile ücret alması için sistemler geliştiririz. Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak yasaların belirlemiş olduğu asgari ücreti esas alırız, fazla mesai ücretlerinin ödenmesini sağlarız.
 • Sosyal uygunluğun şirketimizde tam olarak yaygınlaşabilmesi için bilinçli çalışanlara ihtiyacımız olduğunu biliriz. İşe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirme ve eğitimler yaparak çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını sağlarız.
 • Şirketimizde en önemli varlığımız çalışanlarımızdır. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. Çalışanlarımızın ve işin sağlığı için risk değerlendirme çalışmaları yapar, tespit edilen riskleri ortadan kaldıracak veya azaltacak tüm önlemleri alarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlarız. Bu konuda ilgili yasaları takip eder, bu yasaların beklentilerinin üzerinde birçok uygulama gerçekleştiririz. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızın etkinliği ve yerindeliğinden emin olmak için kuruluş dışından denetlenmeyi beklemez, Kibar Holding ve grup şirketlerindeki uzmanlardan oluşan ekiplerin şirketimizi denetlemesini sağlayarak gelişime açık alanlarımızı bulmak için sürekli çaba sarfederiz.
 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Çalışma saatleri ile ilgili kuralları takip eder ve iş planlarımızı bu çerçevede yaparız. Assan Gıda olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.
 • Çalışanlarımızın ve toplumumuzun sosyal sorumluluk bilincini arttırmak adına faaliyetler düzenler, gönüllülük çalışmaları için teşvik ederiz. “Kibar Gönüllüleri” projemize katılan çalışanların sayısını arttırmaya çalışır, toplumun daha çok kesimine ulaşmak için farklı gönüllülük projeleri için teşvikçi oluruz. Toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.
 • Yasal asgari yaş sınırının altında hiç kimseyi çalıştırmayız. Özellikle çocuk işçiliğinin önüne geçmek için tedarikçilerimiz, müstahsillerimiz ve diğer paydaşlarımızın da bu konuda bilinçlenmesi için eğitimler ve bilgilendirmeler yaparız. Kanun ve hükümler çerçevesinde belirlenmiş olan yaş sınırlarına riayet ederiz. Henüz yetişkin olmayan genç işçiler için özel koruma sağlayıcı faaliyetler yaparız.
 • Hiçbir çalışanımızın iş güvencesiz çalışmasına izin vermeyiz. Aynı zamanda destek aldığımız tedarikçilerin sigortasız ve iş kanununa aykırı şekilde çalışmasını önlemek için kurallar koyar ve denetleriz.
 • Assan Gıda olarak çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğüne, toplu anlaşma yapmasına, işçi birlikleri oluşturmasına veya işçi birliklerine üye olma haklarına saygı duyarız. Çalışanlarımızın olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmesini sağlarız.
 • Kendi hür iradesi ile çalışmak isteyen personelleri işe alır, hiç bir türlü zorla çalıştırma gibi gayri iradi işgücünden faydalanmayız. Çalışanlarımızın Şirketimize karşı herhangi bir yükümlülüğünün kendi işgücü ile ödeme yapmasını kesinlikle talep etmeyiz. Çalışanlarımız yasada belirlenmiş zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Şirketimizde çalışan bağlılığı tamamen gönüllülük odaklıdır. Şirkete bağlılığın zorla değil gönüllülükle sağlanacağına inanırız. Bu kapsamda yapmış olduğumuz çalışan bağlılığı anketleri ile şirkete olan gönülden bağlılığı ölçmeye ve arttırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiririz.
 • Yaptığımız işin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak bu etkileri en aza indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulamakla sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Doğal çevrenin korunması için tesis içi uygulamarımızı sürekli kontrol eder ve iyileştirmeye çalışırız. Aynı zamanda zirai hammadde temin eden tedarikçilerimizin çevreye en az etki verecek şekilde faaliyetlerini yürütmesi ve çevre ile dost zirai teknolojileri kullanmaları için eğitimler verir, danışmanlık yaparız. Akıllı tarım uygulamaları ile bölgemizin zirai gelişimine destek veririz. Tesis atıklarının bertarafından ziyade öncelikle geridönüşümü için fırsatlar ararız. Atık durumunda ise çevre koruma kurallarına azami derecede uyum gösteririz.
 • İşlerimizde etik ilkelere bağlı çalışırız: Yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, zimmet, şantaj, suistimalin her türlüsünden uzak dururuz. Hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyiz. Bununla ilgili olarak şirketimiz çalışanlarına “Kibar Grubu Etik Kurallar” eğitimi verir ve buna göre çalışılmasını sağlarız.

Assan Gıda, Kibar Holding’in sahip olduğu “Çalışkanlık”, “Yenilikçilik”, “Doğruluk”, “Esneklik” ve “Güven” değerlerinin bir sonucu olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.

Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur. Bu politika belgesi, Assan Gıda’nın çalışanlarının, diğer paydaşlarının ve toplumun sosyal sorumluluk beklentilerinin karşılanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü paylaşmak üzere hazırlanmıştır.